Quan truyền lính thú tại mô voi,
Làng nhắm chỗ ni đã phát mòi.
Sớm đón ghe lên xin quít núm,
Chiều ngăn thuyền xuống kiếm dưa còi.
Tả biên nghiêm chỉnh chiên cùng trống,
Hữu dực phô trì giáo với roi.
Doạ hẩm đàn bà nên quá giỏi,
Nghe hơi ăn cướp chạy dường thoi.