Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.


Khảo dị:
Xấu gỗ tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005