Tốt đẹp là chị hàng hoa,
Tuy rằng thơm ngát cửa nhà sạch không.
Ngày ngày đi hái hoa hồng,
Chiều chiều về ngõ Cầu Đông ăn quà.
Bao giờ chợ lớn hết hoa,
Đồng Xuân hết chuối thì hoa hết tiền.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002