Tình thương quán cũng như nhà,
Lều tranh có nghĩa hơn toà ngói xây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)