Sáng ngày ra đứng cửa Đông,
Xem một quẻ bói lộn chồng được chăng?
Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
Lộn thì lộn được nhưng năng phải đòn.
Mồ cha đứa có sợ đòn,
Miễn là lấy được chồng giòn thì thôi!


Khảo dị:
Sáng ngày đi chợ cầu Đông,
Xem một quẻ bói lộn chồng được chăng?
Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
Lộn thì lộn được nhưng năng phải đòn.
Mồ cha đứa có sợ đòn,
Miễn là lấy được chồng giòn thì thôi!
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969