Thừa tiền thì đem mà cho,
Đừng có xem bói thêm lo vào mình.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969