Ruộng ta ta cấy ta cày,
Không nhường một bước cho bầy Nhật - Tây.
Chúng mày lảng vảng tới đây,
Rủ nhau gậy, cuốc đuổi ngay khỏi làng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)