Phá rau, rau vẫn lên xanh,
Còn máy bay Mỹ tan tành khắp nơi.
Phá đào, đào vẫn đâm chồi,
Còn thằng Mỹ vái như ngồi tế sao.
Sợ rau sợ cả hoa đào,
Hèn chi thằng Mỹ ngày nào cũng thua.


Bài ca dao này viết về thời kỳ chống Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002