Nhớ ai như điếu thuốc lào,
Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên.


Khảo dị:
Nhớ ai như nhớ thuốc lào,
Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975