09/07/2020 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ ai như điếu thuốc lào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 14:29

 

Nhớ ai như điếu thuốc lào,
Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên.
Khảo dị:
Nhớ ai như nhớ thuốc lào,
Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhớ ai như điếu thuốc lào