一柱棲葭

龍杜煙光一望齊,
亭亭一柱有雲棲。
波心石腳凌霄立,
暮靄朝雲轉眄低。
奉佛昔曾安表剎,
參禪人自架雲梯。
安能學得高王術,
移向頹流障欲溪。

 

Nhất Trụ thê hà

Long Đỗ yên quang nhất vọng tề,
Đình đình Nhất Trụ hữu vân thê.
Ba tâm thạch cước lăng tiêu lập,
Mộ ái triêu vân chuyển miện đê.
Phụng Phật tích tằng an biểu sát,
Tham thiền nhân tự giá vân thê.
An năng học đắc Cao Vương thuật,
Di hướng đồi lưu chướng dục khê.

 

Dịch nghĩa

Đất Long Đỗ nhìn xa xa thấy quang đãng sáng sủa,
Thấy rành rành ráng mây đậu trên chùa Một Cột.
Một chiếc trụ đá cao vút dựng giữa hồ nước,
Đưa mắt nhìn xuống chỗ sớm chiều có ráng mây tụ.
Thờ Phật, nơi đây từ xưa đã dựng một ngôi chùa,
Muốn tham thiền thì phải bước lên thang mây.
Sao có thể học được thuật phong thuỷ của Cao Biền,
Thay đổi cả dòng chảy, ngăn dòng suối dục vọng.


Nguyên dẫn: Chùa Một Cột ở phía tây Kinh thành. Chùa ấy có tiền đường 3 gian, hậu đường 1 gian. Phía sau có ao rộng chừng 1 sào, sân dài 2-3 thước. Giữa dựng một cột đá cao chừng 10 trượng, trên dựng một am nhỏ, dài rộng chừng 6-7 thước để thờ Phật, ngoài dựng một thang gỗ 9 bậc trèo lên lễ Phật. Đời Nguyễn có viên quản gia trong Thị hậu sửa sang lại, có khắc tấm bia đá vào tháng 12 năm Đinh Mão.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]