Người yêu ta để trên cơi,
Nắp vàng đậy lại để nơi gương thờ.
Ðêm qua ba bốn lần mơ,
Chiêm bao thì thấy, dậy rờ thì không!


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009