Ngó lên trời, trời cao lồng lộng,
Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông.
Biết rằng chừ cá gáy hoá rồng,
Đền ơn thầy mẹ ẵm bồng ngày xưa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004