Nữ tú tài là một truyện trong 40 tích truyện Kim cổ kỳ quan, một bộ truyện lấy theo sự tích bên Tàu. Chính nhan truyện là Nữ tú tài di hoa tiếp mộc. Một tác giả vô danh diễn ra quốc âm, thể văn lục bát, gồm có 914 câu, có thể tóm tắt làm 3 hồi:

Hồi thứ nhất: Con gái nhà võ theo học Văn

Phi Nga, con gái quan Tham tướng Văn Sác, cỡi ngựa bắn cung giỏi từ thủa nhỏ, giận vì triều nhà Tống trọng văn khinh võ, bèn cải trang theo nghề nghiên bút, lấy tên hiệu là Tuấn Khanh, bạn với Đỗ Tử Trung cùng Nguy Soạn Chi rất thân mật, cùng thi đỗ trong một khoa thi Hương. Trong ba người, Tử Trung và Tuấn Khanh bằng tuổi nhau, Soạn Chi thì hơn 2 tuổi. Một hôm, Tử Trung nói đùa với Tuấn Khanh: “Chúng ta nếu một người là con gái thì nhất định lấy nhau!” Soạn Chi cũng nói đùa…