Một ngày ở với người khôn,
Cũng như cá vượt Vũ Môn hoá rồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)