Mưa sa lác đác gió tạt vô thành,
Đôi ta chồng vợ, ai dỗ dành đừng xiêu.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970