Mình thương cha mẹ không thương,
Nước kia muốn chảy mà mương không đào.