Mẹ cha trượng quá ngọc vàng,
Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004