Mình từ làng kẹo mà ra,
Nên mình nói ngọt cho ta phải lòng.


Bài cao dao này nói về làng Kim Lũ, tên nôm là làng Lủ, có thôn Lủ Trung làm nghề kẹo bột, chè lam, bỏng cốm lâu đời, nay thuộc xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002