Hỡi cô mà thắt bao xanh,
Có về Kim Lũ với anh thì về.
Kim Lũ có hai cây đề,
Cây cao bóng mát gần kề đôi ta.
Tình sâu không quản đường xa,
Nhà anh cao rộng, cũng là nhà em.
Nhà anh có con sông êm,
Cho em tắm mát giữa đêm mùa hè.


Khảo dị:
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Vĩnh Đặng với anh thì về.
Vĩnh Đặng có gốc bồ đề,
Có ao thả cá có nghề khâu ren.
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về làng Chợ với anh thì về.
Làng Chợ có bóng cây đề,
Có chùa thờ Phật có nghề cửi canh.
Hỡi cô mà thắt bao xanh,
Có về Vĩnh Đặng với anh thì về.
Vĩnh Đặng có gốc bồ đề,
Có sông uốn khúc có nghề quay tơ.
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Vạn Phúc với anh thì về.
Vạn Phúc có cội bồ đề,
Có sông uốn khúc có nghề quay tơ.
Cô kia thắt dải lưng xanh,
Có về làng Vĩnh với anh thì về.
Làng Vĩnh có cây bồ đề,
Có sông tắm mát có nghề làm gai.
Cô kia thắt lưng bao xanh,
Có về Yên Mĩ với anh thì về.
Yên Mĩ anh có nhiều tre,
Có sông tắm mát có nghề trồng ngô.
Cô kia thắt dải lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có bến Đò Chè,
Có tàu Ngô khách, có nghề ươm tơ.
Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về Đồng Ích với anh thì về.
Đồng Ích lắm việc nhiều nghề,
Một nghề cào hến, hai nghề buôn phi.
Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về Kẻ Cát với anh thì về.
Kẻ Cát buôn bán trăm nghề,
Có hoa thiên lí, có nghề vải con.
Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có cây bồ đề,
Có sông tắm mát có về thì đi.
Cô kia thắt cái lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có cây bồ đề,
Có giếng tắm mát, cô về mà chơi.
Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về làng Mái với anh thì về.
Làng Mái có lịch có lề,
Có sông tắm mát có nghề làm tranh.
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về An Phú với anh thì về.
An Phú có ruộng tứ bề,
Có ao tắm mát có nghề kẹo nha.
Làm nha bán lẻ bán buôn,
Bán khắp Hà Nội bán sang Hải Phòng.
Bán cho chú khách cửa Đông,
Làm ra kẹo lạc, kẹo hồng kẹo tây.
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về kẻ Bưởi với anh thì về.
Làng anh có ruộng tứ bề,
Có hồ tắm mát, có nghề quay tơ.
Quay tơ ra mắc ra mành,
Mắc thời mắc cửi còn mành đan ngang.
Mốt son anh dệt đầu hàng,
Mốt cục đem bán cho nàng kẻ Đơ.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001