Lên chùa thấy Phật muốn tu,
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)