Hoa thơm thơm lạ thơm lùng,
Thơm cây thơm rễ, người trồng cũng thơm.


Khảo dị:
Hoa thơm thơm lạ thơm lùng,
Thơm cành thơm rễ người trồng cũng thơm.
Hoa thơm thơm lạ thơm lùng,
Thơm cây đến rễ người trồng cũng thơm.
Huê sao thơm lạ thơm lùng,
Thơm cây thơm rễ, người trồng cũng thơm.
Hoa sao thơm lạ thơm lùng,
Thơm cây thơm người trồng cũng thơm.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002