Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt,
Tri nhân tri diện, bất tri tâm.
May mô chút nữa em lầm,
Củ khoai lang mà em ngỡ là cao ly sâm bên Tàu.


Hai câu đầu nghĩa là vẽ hổ thì vẽ được da hổ, khó vẽ được xương hổ, biết người biết mặt, khó biết được lòng.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001