Giàu người ba phủ Thanh Hoa,
Mẹ người về chợ thì ta không mừng.
Mẹ ta đói rách não nùng,
Mẹ ta về chợ ta mừng mẹ ta.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004