Gắng công kén hộ cốm Vòng,
Kén hồng Bạch Hạc cho lòng ai vui.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001