Em là con gái nhà Diêm,
Đến tháng lĩnh tiền được bốn hào hai.
Một hào thì để cho trai,
Hai hào biếu mẹ, hào hai ăn quà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001