Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
Anh có tưởng tình nhơn trước, đến thăm rồi về


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001