Cha đời lính tẩy, lính Tây,
Hễ trông thấy gái giở ngay xì xồ.
Một tháng sáu phiên chợ Đơ,
Kẻ gian cũng lắm, lệ cơ cũng nhiều.


Bài ca dao phản ánh xã hội nhố nhăng thời Pháp mới chiếm nước ta.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002