Cô Tây ở trại Hàng Hoa,
Hột vàng quấn cổ, xe nhà nghênh ngang.
Bố cô dọn quán bán hàng,
Nhặt từng đồng kẽm còn sang nỗi gì.
Cô còn bắc bực kiêu kỳ,
Thông ngôn, ký lục, cu-li trăm thằng.


Trại Hàng Hoa tức công viên Bách Thảo ngày nay, trước đây do các nhà thực vật người Pháp lập ra để trồng thí nghiệm các loài cây.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002