Cái bống là cái bống bang,
Con đi lấy sàng cho mẹ đổ khoai.
Con ăn một, mẹ ăn hai,
Con đi bốc muối thời khoai chẳng còn.
Con ngồi con khóc nỉ non,
Mẹ giận mẹ đạp, con bon đầu hè.
Có đánh thì đánh vọt tre,
Chớ đánh vọt nứa nữa què chân con.


Khảo dị:
Tích tịch tình tang,
Mẹ
đi tìm sàng cho con đổ đỗ,
Con đi tìm rổ,
Cho
mẹ đổ khoai.
Con ăn một, mẹ ăn hai,
Con đi bốc muối thì khoai chẳng còn.
Con ngồi con khóc nỉ non,
Mẹ đi lấy vọt con ton đầu hè.
Có đánh thì đánh vọt tre,
Chớ đánh vọt nứa què chân con.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004