Mẹ ơi, từ mấy tháng nay
Con vắng tin mẹ, lâu ngày nhớ thương
Xưa rày con bận việc quân vương
Cho nên con với mẹ đôi đường cách xa


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004