Con người ỉa đầu đường thì thối, con mình ỉa đầu gối thì thơm


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004