Ba bà đi bán lợn con,
Bán đi chẳng được lon xon chạy về.
Ba bà đi bán lợn sề,
Bán đi chẳng được chạy về lon xon.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]