Bầu già thì mướp cũng sơ,
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.


Còn có câu:
Gà già khéo ướp lại tơ,
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969