Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
Thấy em bạn cũ tình thương cạn rồi
Giậm chân ba tiếng kêu trời
Cớ sao bạn ngọc đổi dời hai phương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]