Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
Thấy em bạn cũ tình thương cạn rồi
Giậm chân ba tiếng kêu trời
Cớ sao bạn ngọc đổi dời hai phương


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001