Anh đi qua bờ giếng
Mà mắt anh lúng liếng bờ ao
Nước thời không khát, chỉ khát khao duyên nàng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001