Anh đi qua bờ giếng
Mà mắt anh lúng liếng bờ ao
Nước thời không khát, chỉ khát khao duyên nàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]