Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
Cho không đừng có, cho có đừng không
Có mua nồi, phải nhớ đến vung
Dăng tơ phải nhớ ngãi con tằm ngày xưa


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001