Ai nỡ lòng nào vác sào thọc cá,
Ai nỡ lòng nào lấy ná bắn chim.
Xứng đôi mà chẳng xứng duyên,
Gái trau phận gái, trai phiền phận trai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001