Ai nỡ lòng nào vác sào thọc cá,
Ai nỡ lòng nào lấy ná bắn chim.
Xứng đôi mà chẳng xứng duyên,
Gái trau phận gái, trai phiền phận trai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]