Ai làm bầu bí đứt dây
Chàng nam thiếp bắc, gió tây lạnh lùng


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006