Ai làm bầu bí đứt dây
Chàng nam thiếp bắc, gió tây lạnh lùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]