Ai khôn bằng Tiết Đinh San
Cũng còn mắc kế nàng Phàn Lê Huê


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001