Ai ơi mồng chín tháng tư
Không đi hội Gióng cũng hư mất đời


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001