Ở đời ba bảy đường chồng,
Miễn sao chọn được một lòng là hơn.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975