Đầu em đội cái khăn vuông,
Trông xuống dưới ngực như buồng cau non.
Cổ tay vừa trắng vừa tròn,
Mắt mũi em thế chồng con thế nào?


Khảo dị:
Trên đầu em đội khăn vuông,
Trông xuống dưới ngực cau buồng còn non.
Cổ tay em vừa trắng vừa tròn,
Mặt mũi vuông vắn, chồng con thế nào?
[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]