Đói lòng ăn hột chà là,
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)