Ông tiển ông tiên,
Ông có đồng tiền,
Ông giắt mái tai,
Ông cài lưng khố,
Ông ra ngoài phố.
Ông mua miếng trầu,
Ông nhai nhóp nhép.
Ông mua mớ tép,
Về ông ăn cơm.
Ông mua bó rơm,
Đẻ về ông thổi.
Ông mua cái chổi,
Về ông quét nhà.
Ông mua con gà,
Về cho ăn thóc.
Ông mua con cóc,
Về thả gầm giường.
Ông mua nén hương,
Về ông cúng cụ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]