Xuân phai oanh hót liễu dương già
Bịn rịn càng tăng dứt tiếng ca
Nửa cất ly bôi người đất khách
Lại như xa bạn giữa quê nhà

tửu tận tình do tại