Giương buồm xuôi dòng sông
Ngày ngày, gió mưa tuyết
Đỗ thuyền nơi bến đồng
Mười ngày không xuất phát
Bờ, băng dày một thước
Đao kiếm chặt mái chèo
Bờ, tuyết một trượng cao
Ngất ngưởng như thành quách
Cùng thuyền vài ba khách
Hùng hổ chẳng sợ ai
Đội chăn đóng cửa ngoài
Trong sóng nghiêng bầu hết
Sáng trông màn chăn ướt
Tuyết phủ trắng phau phau
Muốn lên không thang cầu
Muốn ở, bờ nứt rạn
Cố vung lên nhờ bạn
May có kẻ tiếp liền
Hai ba nhà thôn trên
Đói rét không cơm áo
Mổ lợn tế thần sóng
Vào chợ đã dứt đường
Đến nay được ngồi giường
Chuyện gẫu cùng con, vợ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)