03/10/2023 08:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích du thi kỳ 7
昔遊詩其七 

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2009 19:14

 

Nguyên tác

揚舲下大江,
日日風雨雪。
留滯鰲背洲,
十日不得發。
岸冰一尺厚,
刀劍觸舟楫。
岩雪一丈深,
屹如玉城堞。
同舟二三士,
頗壯不恐懾。
蒙氈閉篷臥,
波里任傾攧。
晨興視氈上,
積雪何皎潔。
欲上不得梯,
欲留岸頻裂。
攀援始得上,
垃圾人見接。
荒村三兩家,
寒苦衣食缺。
買豬祭波神,
入市路已絕。
如今得安坐,
閒對妻兒說。

Phiên âm

Dương linh há đại giang,
Nhật nhật phong vũ tuyết.
Lưu trệ ngao bối châu,
Thập nhật bất đắc phát.
Ngạn băng nhất xích hậu,
Đao kiếm xúc chu tiếp.
Nham tuyết nhất trượng thâm,
Ngật như ngọc thành điệp.
Đồng chu nhị tam sĩ,
Pha tráng bất khủng nhiếp.
Mông chiên bế bồng ngoạ,
Ba lý nhậm khuynh điên.
Thần hưng thị chiên thượng,
Tích tuyết hà hạo khiết.
Dục thượng bất đắc thê,
Dục lưu ngạn tần liệt.
Phan viện thuỷ đắc thượng,
Lạp ngập nhân kiến tiếp.
Hoang thôn tam lưỡng gia,
Hàn khổ y thực khuyết.
Mãi trư sái ba thần,
Nhập thị lộ dĩ tuyệt.
Như kim đắc an toạ,
Nhàn đối thê nhi thuyết.

Bản dịch của (Không rõ)

Giương buồm xuôi dòng sông
Ngày ngày, gió mưa tuyết
Đỗ thuyền nơi bến đồng
Mười ngày không xuất phát
Bờ, băng dày một thước
Đao kiếm chặt mái chèo
Bờ, tuyết một trượng cao
Ngất ngưởng như thành quách
Cùng thuyền vài ba khách
Hùng hổ chẳng sợ ai
Đội chăn đóng cửa ngoài
Trong sóng nghiêng bầu hết
Sáng trông màn chăn ướt
Tuyết phủ trắng phau phau
Muốn lên không thang cầu
Muốn ở, bờ nứt rạn
Cố vung lên nhờ bạn
May có kẻ tiếp liền
Hai ba nhà thôn trên
Đói rét không cơm áo
Mổ lợn tế thần sóng
Vào chợ đã dứt đường
Đến nay được ngồi giường
Chuyện gẫu cùng con, vợ
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Tích du thi kỳ 7