Đời vắng tình yêu
như cây vắng hoa
và trái
Và tình yêu vắng cái đẹp
cũng như hoa vắng hương
và trái cây
vắng hạt


Nguồn: Nhà tiên tri, Khalil Gibran, NXB Thời đại, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)