Những con ngỗng trời và con sếu
Đang bay lượn trên khoảng trời xanh
Chúc thu dài cho những người ở lại
Chúc bình an cho những kẻ lên đường

Đàn chim én cũng đang chuẩn bị
Xếp hàng trên dây điện nghỉ ngơi
Chúc bình an cho những ai khăn gói
Những người ở lại hưởng thu dài

Những cái bóng cứ mỏng dần đi
Nước suối khe càng ngày càng lạnh
Những người ở lại hưởng thu dài
Chúc bình an cho những kẻ ra đi

Những chú nai mọc lông càng lắm
Mặt trời đỏ rực lặn trời tây
Chúc bình an cho những ai đi khỏi
Chúc thu dài cho những kẻ ở nhà


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 8), Hội Nhà Văn Việt Nam, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)